ĐỀ THI THỬ THPTQG VẬT LÝ NĂM 2022 – ĐỀ SỐ 24

BẤM ĐÂY ĐỂ VÔ THI NÈ

Câu 1: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ) với A > 0; ω > 0. Đại lượng A được gọi là

 1. tần số góc của dao động B. biên độ dao động
 2. pha của dao động D. li độ của dao động

Câu 2: Máy phát điện xoay chiều một pha sinh ra suất điện động  V. Nếu roto quay với tốc độ 720 vòng/phút thì số cặp cực của máy phát là

 1. 3 B. 5                                     C. 4                                         D. 2

Câu 3: Một sóng cơ truyền theo chiều dương của trục Ox với bước sóng 6cm. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng lệch pha nhau một góc π/3 bằng

 1. 3cm B. 1cm C. 2cm                                    D. 6cm

Câu 4: Một vật nhỏ dao động điều hòa, khi vật qua vị trí có li độ x1 = 0 thì tốc độ v1 = 50cm/s, khi vật qua vị trí có li độ x2 = 3cm thì vật có tốc độ v2 = 40cm/s . Biên độ dao động của vật bằng

 1. 6cm B. 2cm                                     C. 4cm                                     D. 5cm

Câu 5: Cường độ dòng điện xoay chiều có biêu thức . Pha ban đầu của dòng điện là

 1. B.                                      C.                                   D.

Câu 6: Một con lắc đơn gồm vật nhỏ có khối lượng m treo vào sợi dây có chiều dài ℓ ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật dao động điều hòa tự do có li độ góc α thì lực kéo về là

 1. B.                           C.                                     D.

Câu 7: Sóng siêu âm có tần số

 1. nhỏ hơn 16Hz B. lớn hơn 20000Hz
 2. từ 16Hz đến 20000Hz D. lớn hơn 2000Hz

Câu 8: Trong hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định, bước sóng dài nhất băng

 1. hai lần độ dài của dây. B. độ dài của dây.
 2. hai lần khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng. D. khoảng cách giữa hai bụng.

Câu 9: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc ω. Nếu tăng khối lượng của vật 2 lần và giảm độ cứng của lò xo 2 lần thì tần số góc dao động của con lắc bằng

 1. B. ω                                         C.                                        D.

Câu 10: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần có giá trị 100Ω, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 100Ω, tụ điện có dung kháng 200Ω. Điện áp hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng là 200V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

 1. 200W B. 141W                                  C. 100W                                 D. 400W

Câu 11:  Đơn vị của từ thông là

 1. Tesla (T) B. Vôn (V)                              C. Henri (H)                            D. Vebe (Wb)

Câu 12: Máy phát điện xoay chiều ba pha tạo ra ba suất điện động xoay chiều hình sin cùng tần số và lệch pha nhau:

 1. B.                                      C.                                                  D.

Câu 13: Một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng với bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp là

 1. 2 B. 0,252                         C. 0,52                                    D. 22

Câu 14: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp, điện áp hai đầu đoạn mạch là u = U0.cos(ωt) . Hệ số công suất của đoạn mạch là

 1. B.           C.           D.

Câu 15: Hai dao động điều hòa cùng phương, có các phương trình ; . Độ lệch pha của hai dao động bằng

 1. B.                                      C.                                        D.

Câu 16: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ có khối lượng m đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Khi vật có tốc độ v thì động năng của con lắc được tính bằng công      thức

 1. Wđ =             B. Wđ = mv2                        C. Wđ =  mv                        D. Wđ

Câu 17: Trong dao động cưỡng bức, khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì tần số của ngoại lực

 1. rất lớn so với tần số dao động riêng. B. bằng tần số dao động riêng.
 2. nhỏ hơn tần số dao động riêng. D. lớn hơn tần số dao động riêng.

Câu 18: Một học sinh đo tốc độ truyền sóng trên dây, giá trị trung bình của phép đo v = 1,5421m / 5, sai số phép đo tính được Δv = 0,0042m/s . Với sai số phép đo lấy một chữ số có nghĩa, kết quả của phép đo tốc độ truyền sóng là

 1. v = (1,5421 ± 0,0042) m / s             B. v = (1,5421 ± 0,004) m / s
 2. v = (1,542 ± 0,0042) m / s D. v = (1,542 ± 0,004) m / s

Câu 19: Một sóng cơ có tần số 10Hz lan truyền ở mặt chất lỏng với tốc độ 50cm/s. Bước sóng bằng

 1. 20cm B. 2m                                      C. 5m                          D. 5cm

Câu 20: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số được gọi là hai dao động cùng pha nếu độ lệch pha của chúng là

 1. Δφ = (2k +1)π với (k Z) B. Δφ = kπ với (k  Z)
 2. Δφ = 2kπ với (k Z)                                                 D. Δφ = (k + 0,5)π với (k  Z)

Câu 21: Một dây dẫn thẳng, dài đặt trong chân không, mang dòng điện có cường độ I. Độ lớn cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại điểm cách dây dẫn một đoạn r được xác định theo công thức:

 1. B.                      C.                      D.

Câu 22: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện đối với mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối

tiếp thì nhận định nào sau đây không đúng?

 1. Điện áp ở hai đầu cuộn cảm cùng pha với cường độ dòng điện.
 2. Cường độ dòng điện cực đại.
 3. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với cường độ dòng điện.
 4. Điện áp ở hai đầu điện trở đạt giá trị cực đại.

Câu 23: Ở mặt nước, tại hai điểm A và B có hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hòa, cùng pha theo phương thẳng đứng. Biết sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 2cm. Điểm M trong vùng giao thoa cách hai nguồn lần lượt 10cm và 14cm. Điểm M thuộc vân giao thoa

 1. cực đại bậc 3 B. cực đại bậc 2                      C. cực tiểu thứ 2                     D. cực tiểu thứ 3

Câu 24: Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa cuộn dây thuần cảm, điện áp ở hai đầu cuộn dây

 1. ngược pha với cường độ dòng điện xoay chiều.
 2. trễ pha so với cường độ dòng điện trong mạch
 3. cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch
 4. sớm pha so với cường độ dòng điện trong mạch

Câu 25: Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ A tần số góc ữ. Gia tốc có độ lớn cực đại

 1. B.                                    C.                                   D.

Câu 26: Thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp cùng pha, có bước sóng λ. Điểm cực tiểu giao thoa cách hai nguồn những đoạn d1 và d2 thỏa mãn

 1. d2 – d1 = (k + 0,75)λ (k Z)                                     B. d2 – d1 = (k + 0,25) λ (k Z)
 2. d2 – d1 =(k + 0,5′)λ(k Z)                                     D. d2 – d1 = kλ (k Z)

Câu 27: Chu kì dao động riêng của con lắc đơn có dây treo nhẹ, không giãn, dài ℓ tại nơi có gia tốc trọng trường là

 1. B.                           C.                         D.

Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều  vào hai đầu tụ điện có điện dung C . Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

 1. B.                        C.                               D.

Câu 29: Máy biến áp lí tưởng, cuộn sơ cấp có N1 vòng dây, cuộn thứ cấp có N2 vòng dây. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là U1, khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2 . Biểu thức mô tả đúng là

 1. B.                             C.                            D.

Câu 30: Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây không thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V vào hai đầu mạch điện thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn dây đều có giá trị 100V. Hệ số công suất của mạch điện bằng

 1. B.                                         C.                                     D.

Câu 31: Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B cách nhau 11cm có hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hòa, cùng pha theo phương thẳng đứng có phương trình u1 = u2 = a.cos (20πt) . Sóng lan truyền có tốc độ 40cm/s và biên độ mỗi sóng không đổi khi truyền đi. Điểm M thuộc mặt chất lỏng, nằm trên đường trung trực của AB dao động ngược pha với nguồn. Khoảng cách nhỏ nhất từ M đến A bằng

 1. 6cm B. 8cm                                     C. 6,84cm                                D. 10cm

Câu 32: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm biến trở R, tụ điện có dung kháng ZC = 100Ω và cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL = 200Ω. Điện áp hai đầu mạch điện có giá trị hiệu dụng 200V. Thay đổi giá trị R để công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại. Giá trị công suất cực đại bằng

 1. 100W B. 800W                                  C. 200W                                  D. 400W

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *